دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیلی بر رابطه هویت جنسیتی جوانان با استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

مرضیه امیربیک؛ محمود بابایی


جنسیت و مصرف رسانه‌ای؛ مقایسه میزان مصرف رسانه‌ها در میان زنان و مردان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/rcc.2022.1973790.1042

بدیع قربانی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی