تحلیل گفتمان مناظره تلویزیونی در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری اسلامی ایران (خردادماه1388)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد ارتباطات,دانشگاه صدا و سیما.

چکیده

در این مقاله، متن مناظره‌ تلویزیونی محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی، در چارچوب
انتخابات دهم ریاست‌جمهوری اسلامی ایران (خردادماه1388) بررسی شده است تا با مطالعه
گزاره‌های اساسی مطرح شده این دو نامزد اصلی انتخابات دهم، محورهای مهم گفتمانی آنان
مشخص شود. مقاله حاضر با استفاده از الگوی تحلیل گفتمانی پدام تهیه شده، که شامل سطوح
پنجگانه "سطح سطح"، "عمق سطح"، "سطح عمق"، "عمیق" و "عمیق‌تر" است.
سوال اصلی تحقیق آن است که دو نامزد جدی انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران، در کنار
اثبات خود، از چه محورهای گفتمانی برای نقد و تخطئه عملکرد دیگری استفاده کرده اند.
براساس نتایج به دست آمده، در این مناظره، موسوی، ناکارآمدی دولت نهم را تئوریزه کرده
است و مقبولیت احمدی نژاد را در نتیجه سیاست فرهنگی بسته اش، از دست رفته دیده است.
سیاست‌های او را افراط و تفریطی و دارای تبعات منفی دانسته و استبداد و قانون ‌گریزی دولت
را مغایر با آموزه‌های امام(ره) معرفی کرده و احمدی‌نژاد را برای کسب مجدد قدرت، متهم به
فرافکنی کرده است.
احمدی نژاد هم ضمن دفاع از عملکرد دولت و تئوریزه‌کردن کارشکنی و تخریب علیه دولت،
عملکرد دولت جنگ موسوی و حامیانش و همچنین مواضع سیاسی موسوی و حامیانش را نقد
کرده و قانون شکنی او و حامیانش را نیز تئوریزه‌کرده است.
به بیان دیگر، هر دو‌ نامزد کوشیده اند با تمسک به شواهد و ‌مدارک ادعایی خود، همان
چیزهایی را که دیگری به او نسبت داده، رد کند و اتفاقا به او نسبت دهد.

کلیدواژه‌ها