بررسی نقش صداوسیما در انتشار تنوع فرهنگی (با تأکید بر توسعه مشارکتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه

2 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، گرایش مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه آزاد تهران مرکزی.

چکیده

تنوع فرهنگی واقعیت بدیهی کشور ایران است که سیاست‌گذاری و مدیریت صحیح درباره آن ضرورتی
اجتناب‌ناپذیر است. رسانه، گذشته از آنکه خود، فرهنگ غالبی را ترویج می‌کند، از عناصر فرهنگ‌ساز
است. رسانه‌ها، آینه تمام و کمال فرهنگ کلی جامعه می‌باشند. بسیاری از نهادهای اجتماعی بویژه رسانه‌ها
می‌توانند در راستای ترویج و توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و به عبارت دیگر پیشرفت و
سازندگی کشور، نقش اساسی داشته باشند، اما صداوسیما به‌عنوان دانشگاهی سراسری و فراگیر، نقش
مؤثرتری را بر عهده دارد، چرا که معمولاً برنامه‌های رسانه ملی، بویژه فیلم‌های تلویزیونی، اثرات فرهنگی-
اجتماعی قابل‌ملاحظه‌ای را در ابعاد مختلف به همراه دارد. در روزهایی که جمهوری اسلامی ایران برای
پیشبرد اهداف و حل مشکلات اقتصادی خود به اتحاد و یکپارچگی بیشتری نیاز دارد، استفاده از ظرفیت تنوع
فرهنگی بیش‌ از پیش دارای اهمیت است. ظرفیت بزرگ صداوسیما می‌تواند کمک شایان‌توجهی به ایجاد این
اتحاد و یکپارچگی کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش صداوسیما در انتشار تنوع فرهنگی (با تأکید
بر توسعه مشارکتی) بوده است. جامعه آماری این پژوهش، 150 نفر از مدیران و مسئولان ارشد صداوسیمای
جمهوری اسلامی ایران هستند. با توجه به حجم کم نمونه تمام جامعه آماری به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته
شده است. ابزار جمع آوری داده در این پژوهش پرسشنامه با روایی و پایایی قابل قبول است. جمع آوری داده
در روش کتابخانهای از طریق فیش برداری انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از نرمافزارهای آماری SPSS 22و
Smart Pls 2 استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان داد که برنامه‌های صداوسیما بر انتشار تنوع فرهنگ (با
تأکید بر توسعه مشارکتی) موثر است. همچنین بین نوع فعالیت‌های حرفهای، بین سیاست تحریریه صداوسیما،
اعتقادات شخصی کارمندان صداوسیما، ایجاد تعصب و کلیشهای شدن موضوعات صداوسیما بر انتشار تنوع
فرهنگی (با تأکید بر توسعه مشارکتی) موثر است.

کلیدواژه‌ها