دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آذر 1400، صفحه 7-119 
تاثیر استفاده از فضای مجازی بر خشونت در زوجین

صفحه 97-106

عالیه شکربیگی؛ جلال قراقوزلو؛ رقیه بهاری