اهداف و چشم انداز

این فصلنامه دارای هدفهای بسیاری است. برخی از این اهداف عبارت است از:

-تکمیل آموزه های کلاسهای درس.

-زمینه ای برای انتقال اندیشه های اساتید دانش ارتباطات و فرهنگ.

-زمینه ای برای ترغیب دانشجویان جهت تولید دانش و رقابت پذیری آن.

-زمینه ای برای بهنام سازی و هم بومی سازی دانش در حوزه های فرهنگ و ارتباطات

و ..... 

همچنین بسط و توسعه دانش ارتباطات جهانی، نوید چشم انداز برجسته برای آثاری از این قبیل را در خود جای دارد.