راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتار های علمی در «نشریه رهپویه ارتباطات و فرهنگ»

ساختار حداکثری مقاله شامل ارکان زیر است که در بعضی از مقالات به تناسب نوع روش کیفی یا کمی تغییر مقتضی بلامانع خواهد بود:

چکیده (انگلیسی و فارسی) /  واژگان کلیدی/  مقدمه و بیان مسئله/ اهداف و پرسش‌های تحقیق/فرضیات/ پیشینه تحقیق/ ملاحظات نظری (شامل تعریف مفاهیم و مبانی نظری) یا چارچوب نظری/ روش تحقیق/ یافته‌های تحقیق/ نتیجه‌گیری/ پیشنهادها و توصیه‌ها، یادداشت و پی نوشتها ، فهرست منابع

                                                                                

 

نکات راهنمای نویسندگان در تاریخ 1401/10/29 با تشخیص سردبیر محترم به روزرسانی گردید. 

شیوه‌نامه ارسال مقاله در نشریه "رهپویه ارتباطات و فرهنگ"

 • مقاله نباید پیش‌تر، در مجله‌های فارسی زبان داخل یا خارج کشور چاپ شده باشد.
 • مقاله باید در ساختار سازگار با Microsoft®Word به نشانی سایت http://rcc.soore.ac.ir/

 فرستاده شود.

نویسنده/نویسندگان موظف اند طبق شیوه‌نامه مجله مقالات خود را تنظیم و ارسال نمایند.

 مشخصات نویسندگان:

 • نام و نام خانوادگی کامل بدون هر نوع عنوان اعم از خانم، مهندس، دکتر ذکر شود.
  ●مشخصات همه مؤلفان به صورت زیر نوشته شود:

رتبه و وابستگی دانشگاهی یا سازمانی ، نام رشته تحصیلی، نام گروه، نام مرکز تحقیقات یا دانشکده، دانشگاه،شهر(به فارسی و لاتین)، نشانی ایمیل و نشانی پستی نویسنده مسئول و سایر نویسندگان

 

صفحهبندی مقالات

لطفا در  wordقسمت margins بدین شکل تنظیم شود.

Top:2.17      Bottom:2.17

Left:1.77      Right:1.77

 

جدول، نمودار و تصویر بزرگ به‌صورت افقی تنظیم شود.

تمام اعداد جداول و نمودارها به زبان فارسی باشد.

 

 

ساختار علمی  مقالات نویسندگان فصلنامه رهپویه ارتباطات و فرهنگ برای تحقیقات کمی- کیفی

نویسندگان محترم در نظر داشته باشند داوران محترم فصلنامه رهپویه ارتباطات و فرهنگ بر اساس ساختار ذیل به ارزیابی و داوری مقالات نویسندگان خواهند پرداخت.لذا ضروریست جهت صرفه جویی در زمان و تسریع فرآیند داوری در هنگام ارسال؛ مقالات خود را بر اساس ترتیب و توالی ساختار فصلنامه تنظیم و سپس به دفتر فصلنامه ارسال فرمایند. 

       

 • در آغاز عنوان مقاله می آید. که خود باید کوتاه و روشن باشد. این عنوان می تواند وصفی، علی، تاریخی، تطبیقی، اسنادی، پیامدی و .... باشد.
 • چکیده فارسی: این چکیده دارای 4 رکن است:موضوع ، هدف، روش، نتیجه . که حداکثر 11 سطر باشد. کلیدواژه چکیده باید بین 3 الی 5 کلمه باشد.
 • بیان مساله (بیان مساله استنادی): که علت وجودی تحقیق را می رساند.
 • پیشینه پژوهش: اشاره به پژوهش ها / تحقیقات های علمی صورت گرفته در خصوص موضوع
 • سوالات پژوهش و اهداف پژوهش: قابل توجه نویسندگان که سوالات، اهداف و احیانا" فرضیه ها ((برای تحقیقات کمی)) باید همساز باشند. ضمنا اهداف نباید بسیار تعدد یابد. زیرا محقق متعهد است به هدفهای ذکر شده در مقاله / تحقیق بپردازد
 • ادبیات پژوهش ( که شامل نظریه های مرتبط با موضوع تحقیق می باشد ) و چارچوب نظری: (در این قسمت دیدگاه خاص محقق آورده می شود).
 • فرضیات: فرضیه های پژوهش برای تحقیقات کمی – کیفی ضرورت دارد و گزاره های پژوهش، برای تحقیقات کیفی- کمی آورده می شود.
 • روش تحقیق: شامل:

الف- روش تحقیق: نوع مطالعه، محیط پژوهش، جامعه و نمونه مورد مطالعه، روش نمونه‌گیری.

ب- روش و ابزار گردآوری داده‌ها: ابزار گردآوری، نحوه تدوین و طراحی ابزار، روایی و پایایی ابزار.

ج- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: روش‌های آماری و نرم‌افزار مورد استفاده، آزمون‌های آماری مورد استفاده و کاربرد آن‌ها.

 • یافته های پژوهش: شامل داده های وصفی و داده های استنباطی در راستای پاسخ به سوالات و تبیین فرضیات تحقیق خواهد بود.

(یافته‌های حاصل از تحقیق باید در قالب متن، جدول، نمودار و... همراه با توضیحات کامل بیان شود.

جداول و نمودارها، باید گویا و صحیح ارائه گردد.

جداول، نمودارها باید دارای شماره وعنوان باشند.

عنوان جداول در بالای آن‌ها و عناوین نمودارها، تصاویر و نقشه‌ها در زیر آن‌ها نوشته شود.)

 • نتیجه گیری و پیشنهادات:
 • شرح یافته‌های اصلی پژوهش
 • توصیف یافته‌های پژوهش و مقایسه آن‌ها با تحقیقات انجام شده قبلی
 • دلایل احتمالی تایید یا رد یافته‌های دیگران
 • نقاط قوت و ضعف پژوهش
 • کاربرد یافته‌ها
 • نتیجه‌گیری نهایی
 • پیشنهادات و محدودیت‌ها
 • منابع : شامل (منابع فارسی، منابع انگلیسی)
 • چکیده انگلیسی.

 

 


منابع
منابع باید به شیوهAPA تنظیم شود و در صورت مغایرت با روش مذکور مقالات پذیرفته نخواهند شد.

منابع فارسی به‌کار رفته باید در بخش منابع لاتین ترجمه شوند و عبارت(Text in Persian)داخل پرانتز نوشته شود.

منابع شماره گذاری نشوند.

منابع لاتینی که در متن مقاله به آنها ارجاع شده است حتما باید به فارسی نوشته شوند و از نوشتن اسامی و تاریخ به‌صورت لاتین خودداری شود.

نادرست (Hegel,1929)
درست(هگل، 1929)

نام نویسندگان در منابع فارسی به‌صورت کامل و در منابع لاتین به‌صورت کوتاه شده نوشته شود.

نمونه:

افشاری، زهرا و کاکاوند، سمیرا. (1398). اثر نابرابری جنسیتی بر رشد، بهره‌وری و باروری در ایران. فصلنامه علمی مطالعات اجتماعی و روان شناختی زنان. 14(2)،7-33.

Afshari, Z., & Kakavand,S,.(2017). The impact of gender inequality on growth, fertility, and labor productivity in Iran. Quarterly  Journal of Women Social and Psychological Studies, 14(2), 7-33.[Text in Persian]

 

 

کتاب با یک نویسنده

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام کتاب ایتالیک/ایرانیک.شهر:ناشر.

 

کتاب با دو نویسنده

نام خانوادگی نویسنده اول،نام نویسنده و نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده. (تاریخ). نام کتاب ایتالیک/ایرانیک.شهر:ناشر.

اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر بود اسامی به همین شکل اما با ؛ از هم جدا شوند.

فصلی از  یک کتاب

نام خانوادگی نویسنده فصل،اسم نویسنده فصل.(تاریخ).عنوان فصل.نام و نام خانوادگی نویسنده یا گردآورنده کتاب،نام کتاب به صورت ایتالیک/ایرانیک(صص فصل).شهر:ناشر.

ترجمه کتاب

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام کتاب ایتالیک/ایرانیک،(نام و نام خانوادگی مترجم). شهر: ناشر(تاریخ انتشار به زبان اصلی،سال).

شولتز، دوآن پی و شولتز، سیدنی الن. (1390). نظریه‌های شخصیت، ترجمه: یحیی سیدمحمدی ، تهران: نشر ویرایش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی،2005)

Scultz, D. P., & Scultz, S. E. (1390). Theories of  personality. Translated by:  Yahya Seyed Mohammadi, Tehran: Virayesh (Original work published 2005). [text in persian]

 

حتما تاریخ انتشار نسخه زبان اصلی کتاب ترجمه شده در بخش منابع لاتین ذکر شود.

ریتزر، جرج (1386). نظریۀ جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمۀ محسن ثلاثی، چاپ دوازدهم، تهران: علمی.

Ritzer, Gorg. (2007). Sociology theory in contemporary period, Translated by Mohse Solasi, Tehran: Elmi Publication(Original work published 1992).(Text in Persian).

 

پایان‌نامه

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ). نام رساله ایتالیک/ ایرانیک. رساله دکتری یا کارشناسی ارشد، دانشکده و دانشگاه،کشور.

مقاله-نشریه چاپی

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام مقاله. نام نشریه ایتالیک/ایرانیک،دوره(شماره)،صفحه آغازی-صفحه پایانی.

مقاله-نشریه الکترونیکی

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام مقاله. نام نشریه ایتالیک/ایرانیک، شماره(روز و ماه) دسترسی در تاریخ...

http://www. ….

مقاله همایش،سمینار

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام مقاله ایتالیک/ایرانیک. نام همایش، شهر همایش.

یک مقاله از مجموعه مقالات چاپ شده  کنفرانس

نام خانوادگی نویسنده مقاله،اسم نویسنده مقاله.(تاریخ).عنوان مقاله. نام و نام خانوادگی گردآورنده مجموعه مقالات،نام مجموعه به صورت ایتالیک/ایرانیک(صص فصل).شهر:ناشر.   

Lacey ,J. H. (1986). Pathogenesis. In I. J. Downey, J. C. Malkin (Eds),  Current approaches (pp. 241-265). Southampton, United Kingdom: Duphar.

گزارش الکترونیکی با نویسنده سازمانی

نام سازمان.(تاریخ). نام گزارش ایتالیک/ایرانیک.دسترسی به آدرس صفحه

http://www. ….

روزنامه‌های چاپی

نام خانوادگی نویسنده مقاله،اسم نویسنده .(تاریخ).عنوان مقاله. نام روزنامه ایتالیک/ایرانیک،روز و ماه.

روزنامه‌های الکترونیکی

نام خانوادگی نویسنده مقاله،اسم نویسنده .(تاریخ).عنوان مقاله. نام روزنامه ایتالیک/ایرانیک،روز و ماه. دسترسی  در روز/ماه/سال.آدرس سایت

http://www. ….

 

توضیحات تاکیدی :

.تعداد کلمات مقاله  می­ باید حدود 8.000  کلمه (با احتساب تمام بخش ­های مقاله) باشد.
▪ چنانچه مقاله‌ دارای چند نویسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات به صورت رفت و برگشت بین فصلنامه و  توسط نویسنده (مسئول) انجام می شود.
▪ کلیه نویسندگان ابتدا باید مقاله خود را در سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به نشانی https://tik.irandoc.ac.ir ثبت و سپس نتیجه آن را، درصورتی‌که میزان مشابهت آن زیر 15 ٪ (15 درصد) باشد، به همراه مقاله و سایر ضمایم در سامانه نشریه بارگذاری نمایند. ایمیل نشریه:s.fa.ertebatat@gmail.com 
▪ نوشتارها و مقاله ­ها باید به صورت تایپ ­شده با نرم ­افزار (2010) Word در قطع A4 به دفتر نشریه  به نشانیrcc.soore.ac.ir ارسال شود.

 تأیید نهایی نوشتارها برای چاپ در نشریه پس از نظرات داوران با هیأت تحریریه نشریه است.
▪ صحت نوشتارهای علمی با نویسنده/ نویسندگان است.
▪ چاپ نوشتارهای نشریه رهپویه ارتباطات و فرهنگ دانشکده ارتباطات و فرهنگ دانشگاه سوره بدون ذکر مأخذ در نشریه ­های دیگر ممنوع است.

 با تشکر - دفتر نشریه رهپویه ارتباطات و فرهنگ 

پاییز 1401

فایل قابل دسترس شیوه نامه راهنمای نویسندگان