اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محمد حسین ساعی

علوم ارتباطات رئیس دانشگاه سوره و استادیار گروه ارتباطات دانشگاه صدا و سیما. تهران. ایران

saeiirbu.ac.ir
saei@irbu.ac.ir
0000-0003-3337-065X

سردبیر

دکتر باقر ساروخانی

جامعه شناسی ، روش های تحقیق، ارتباطات و حوزه مسائل خانواده استاد تمام گروه اموزشی جامعه شناسی، دانشگاه تهران و دانشگاه سوره .تهران. ایران

b.saroukhaniyahoo.com

h-index: 1  

دبیر اجرایی

مریم فخری

جامعه شناسی گروه ارتباطات. دانشکده فرهنگ و ارتباطات.دانشگاه سوره.تهران. ایران

maryamfakhrigmail.com

اعضای هیات تحریریه

باقر ساروخانی

جامعه شناسی ، روش های تحقیق، ارتباطات و حوزه مسائل خانواده استاد گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دانشگاه ازاد و دانشگاه سوره

b.saroukhaniyahoo.com

محمد میرزایی

جمعیت شناسی استاد. گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران. ایران

mmirzaieut.ac.ir

محمود شارع پور

جامعه شناسی استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه مازندران.واحد بابلسر

rcc.soore.ac.ir
sharepouryahoo.com

سید محمد صادق مهدوی

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی . دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

d_mahdavyyahoo.com

علیرضا کلدی

جامعه شناسی استاد. گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران. ایران

arkaldiyahoo.com

حسین بهروان

جامعه شناسی استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

behravanum.ac.ir

h-index: ۲  

حبیب احمدی

جامعه شناسی استاد تمام دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. ایران

hahmadirose.ac.ir

علی حسین حسین زاده

جامعه شناسی استاد تمام گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز، ایران.

a.hosseinzadehscu.ac.ir

محسن نیازی

جامعه شناسی استاد تمام دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان. ایران

niazikashanu.ac.ir

محمدمهدی فرقانی

ارتباطات دانشیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

mmforghaniyahoo.com

شهلا کاظمی پور ثابت

جامعه شناسی. جمعیت شناسی دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

skhazemipourut.ac.ir

h-index: ۷  

محسن نوغانی دخت بهمنی

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

noghani.profcms.um.ac.ir
noghanium.ac.ir

عباس اسدی

ارتباطات. روزنامه نگاری دانشیار گروه روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبائی. تهران.ایران

assadiabbas1gmail.com

امیدعلی مسعودی

ارتباطات دانشیار گروه ارتباطات دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره. تهران. ایران

masoudisoore.ac.ir

مهران هوشیار

هنر اسلامی دانشیار دانشکده هنر دانشگاه سوره

houshiarsoore.ac.ir

منصور حقیقتیان

جامعه شناسی دانشیار و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان. اصفهان، ایران

mansour_haghighatianyahoo.com

کرامت الله راسخ

جامعه شناسی دانشیار رشته جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

krasekhgmail.com

عبدالکریم عطارزاده

باستان شناسی و تاریخ هنر دانشیار گروه هنرهای اسلامی دانشگاه سوره . تهران

attarzadehsoore.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

یوسف خجیر

ارتباطات استادیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره. تهران. ایران

khojirsoore.ac.ir

مریم یارمحمدتوسکی

جامعه شناسی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه اراک. ایران

m-tooskiiau.arak.ac.ir

غلامرضا آذری

علوم ارتباطات و مطالعات رسانه وعلوم اجتماعی استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکری. تهران. ایران

gol.azarijuactb.ac.ir