اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد حسین ساعی

علوم ارتباطات رئیس دانشگاه سوره و استادیار گروه ارتباطات دانشگاه صدا و سیما. تهران. ایران

saeiirbu.ac.ir
saei@irbu.ac.ir
0000-0003-3337-065X

سردبیر

دکتر باقر ساروخانی

جامعه شناسی ، روش های تحقیق، ارتباطات و حوزه مسائل خانواده استاد تمام گروه اموزشی جامعه شناسی، دانشگاه تهران و دانشگاه سوره .تهران. ایران

bagher.sarookhanisoore.ac.ir

h-index: 1  

دبیر اجرایی

مریم فخری

جامعه شناسی - فرهنگی دکتری جامعه شناسی فرهنگی. گروه ارتباطات. دانشکده فرهنگ و ارتباطات.دانشگاه سوره.تهران. ایران

maryamfakhrigmail.com

اعضای هیات تحریریه

باقر ساروخانی

جامعه شناسی ، روش های تحقیق، ارتباطات و حوزه مسائل خانواده استاد تمام گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دانشگاه ازاد و دانشگاه سوره

bagher.sarookhanisoore.ac.ir

محمد میرزایی

جمعیت شناسی استاد تمام. گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران. ایران

mmirzaieut.ac.ir

حسین بهروان

جامعه شناسی استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

behravanum.ac.ir

h-index: ۲  

حبیب الله احمدی

جامعه شناسی استاد تمام گروه علوم اجتماعی ، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. ایران

hahmadirose.ac.ir

یارمحمد قاسمی

جامعه شناسی استاد تمام گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام. ایلام، ایران.

ym_ghasemi2004yahoo.com

محمود شارع پور

جامعه شناسی استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه مازندران.واحد بابلسر

rcc.soore.ac.ir
sharepouryahoo.com

محسن نیازی

جامعه شناسی استاد تمام دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان. ایران

niazikashanu.ac.ir

سید اسماعیل هاشمی

روانشناسی- روانشناسی سازمانها استاد تمام. گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران

esmaeilscu.ac.ir

h-index: 2  

سیروس احمدی

جامعه شناسی استاد تمام.گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه یاسوج. ایران

sahmadiyu.ac.ir

محسن نوغانی دخت بهمنی

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

noghani.profcms.um.ac.ir
noghanium.ac.ir

عباس اسدی

ارتباطات. روزنامه نگاری دانشیار گروه روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبائی. تهران.ایران

assadiabbas1gmail.com

امیدعلی مسعودی

ارتباطات دانشیار گروه ارتباطات دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره. تهران. ایران

masoudisoore.ac.ir

مهران هوشیار

هنر اسلامی دانشیار دانشکده هنر دانشگاه سوره

houshiarsoore.ac.ir

منصور حقیقتیان

جامعه شناسی دانشیار و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان. اصفهان، ایران

mansour_haghighatianyahoo.com

کرامت الله راسخ

جامعه شناسی دانشیار رشته جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

krasekhgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

یحیی کمالی پور

ارتباطات و رسانه رئیس موسس انجمن جهانی ارتباطات
مدیر موسس، شبکه مجلات رسانه ای جهانی.دانشگاه ایالتی A&T کارولینای شمالی

kamalipouryahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

شهلا کاظمی پور ثابت

جامعه شناسی. جمعیت شناسی دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

skhazemipourut.ac.ir

h-index: ۷  

یوسف خجیر

ارتباطات استادیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره. تهران. ایران

khojirsoore.ac.ir

غلامرضا آذری

علوم ارتباطات و مطالعات رسانه وعلوم اجتماعی استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکری. تهران. ایران

gol.azarijuactb.ac.ir