کلیدواژه‌ها = عدالت توزیعی فرهنگ
تحلیل جامعه‌شناختی عدالت توزیعی فرهنگ تحقیقی در شهر اراک 1399

دوره 1، شماره 1، آذر 1400، صفحه 79-96

10.22034/rcc.2021.248930

باقر ساروخانی؛ منصور وثوقی؛ مهدی مبارکی