راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتار های علمی در «نشریه مطالعات راهبردی ارتباطات»

ساختار حداکثری مقاله شامل ارکان زیر است که در بعضی از مقالات به تناسب نوع روش کیفی یا کمی تغییر مقتضی بلامانع خواهد بود:

چکیده (انگلیسی و فارسی) /  واژگان کلیدی/  مقدمه و بیان مسئله/ اهداف و پرسش‌های تحقیق/فرضیات/ پیشینه تحقیق/ ملاحظات نظری (شامل تعریف مفاهیم و مبانی نظری) یا چارچوب نظری/ روش تحقیق/ یافته‌های تحقیق/ نتیجه‌گیری/ پیشنهادها و توصیه‌ها، یادداشت و پی نوشتها ، فهرست منابع

                                                                                

 

نکات راهنمای نویسندگان در تاریخ 1401/10/29 با تشخیص سردبیر محترم به روزرسانی گردید. 

شیوه‌نامه ارسال مقاله در نشریه "مطالعات راهبردی ارتباطات"

 • مقاله نباید پیش‌تر، در مجله‌های فارسی زبان داخل یا خارج کشور چاپ شده باشد.
 • مقاله باید در ساختار سازگار با Microsoft®Word به نشانی سایت http://rcc.soore.ac.ir/

 فرستاده شود.

نویسنده/نویسندگان موظف اند طبق شیوه‌نامه مجله مقالات خود را تنظیم و ارسال نمایند.

 مشخصات نویسندگان:

 • نام و نام خانوادگی کامل بدون هر نوع عنوان اعم از خانم، مهندس، دکتر ذکر شود.
  ●مشخصات همه مؤلفان به صورت زیر نوشته شود:

رتبه و وابستگی دانشگاهی یا سازمانی ، نام رشته تحصیلی، نام گروه، نام مرکز تحقیقات یا دانشکده، دانشگاه،شهر(به فارسی و لاتین)، نشانی ایمیل و نشانی پستی نویسنده مسئول و سایر نویسندگان

 

صفحهبندی مقالات

لطفا در  wordقسمت margins بدین شکل تنظیم شود.

Top:2.17      Bottom:2.17

Left:1.77      Right:1.77

 

جدول، نمودار و تصویر بزرگ به‌صورت افقی تنظیم شود.

تمام اعداد جداول و نمودارها به زبان فارسی باشد.

 

 

ساختار علمی  مقالات نویسندگان فصلنامه مطالعات راهبردی ارتباطات برای تحقیقات کمی- کیفی

نویسندگان محترم در نظر داشته باشند داوران محترم فصلنامه مطالعات راهبردی ارتباطات بر اساس ساختار ذیل به ارزیابی و داوری مقالات نویسندگان خواهند پرداخت.لذا ضروریست جهت صرفه جویی در زمان و تسریع فرآیند داوری در هنگام ارسال؛ مقالات خود را بر اساس ترتیب و توالی ساختار فصلنامه تنظیم و سپس به دفتر فصلنامه ارسال فرمایند. 

       

 • در آغاز عنوان مقاله می آید. که خود باید کوتاه و روشن باشد. این عنوان می تواند وصفی، علی، تاریخی، تطبیقی، اسنادی، پیامدی و .... باشد.
 • چکیده فارسی: این چکیده دارای 4 رکن است:موضوع ، هدف، روش، نتیجه . که حداکثر 11 سطر باشد. کلیدواژه چکیده باید بین 3 الی 5 کلمه باشد.
 • بیان مساله (بیان مساله استنادی): که علت وجودی تحقیق را می رساند.
 • پیشینه پژوهش: اشاره به پژوهش ها / تحقیقات های علمی صورت گرفته در خصوص موضوع
 • سوالات پژوهش و اهداف پژوهش: قابل توجه نویسندگان که سوالات، اهداف و احیانا" فرضیه ها ((برای تحقیقات کمی)) باید همساز باشند. ضمنا اهداف نباید بسیار تعدد یابد. زیرا محقق متعهد است به هدفهای ذکر شده در مقاله / تحقیق بپردازد
 • ادبیات پژوهش ( که شامل نظریه های مرتبط با موضوع تحقیق می باشد ) و چارچوب نظری: (در این قسمت دیدگاه خاص محقق آورده می شود).
 • فرضیات: فرضیه های پژوهش برای تحقیقات کمی – کیفی ضرورت دارد و گزاره های پژوهش، برای تحقیقات کیفی- کمی آورده می شود.
 • روش تحقیق: شامل:

الف- روش تحقیق: نوع مطالعه، محیط پژوهش، جامعه و نمونه مورد مطالعه، روش نمونه‌گیری.

ب- روش و ابزار گردآوری داده‌ها: ابزار گردآوری، نحوه تدوین و طراحی ابزار، روایی و پایایی ابزار.

ج- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: روش‌های آماری و نرم‌افزار مورد استفاده، آزمون‌های آماری مورد استفاده و کاربرد آن‌ها.

 • یافته های پژوهش: شامل داده های وصفی و داده های استنباطی در راستای پاسخ به سوالات و تبیین فرضیات تحقیق خواهد بود.

(یافته‌های حاصل از تحقیق باید در قالب متن، جدول، نمودار و... همراه با توضیحات کامل بیان شود.

جداول و نمودارها، باید گویا و صحیح ارائه گردد.

جداول، نمودارها باید دارای شماره وعنوان باشند.

عنوان جداول در بالای آن‌ها و عناوین نمودارها، تصاویر و نقشه‌ها در زیر آن‌ها نوشته شود.)

 • نتیجه گیری و پیشنهادات:
 • شرح یافته‌های اصلی پژوهش
 • توصیف یافته‌های پژوهش و مقایسه آن‌ها با تحقیقات انجام شده قبلی
 • دلایل احتمالی تایید یا رد یافته‌های دیگران
 • نقاط قوت و ضعف پژوهش
 • کاربرد یافته‌ها
 • نتیجه‌گیری نهایی
 • پیشنهادات و محدودیت‌ها
 • منابع : شامل (منابع فارسی، منابع انگلیسی)
 • چکیده انگلیسی.

 

 


منابع
منابع باید به شیوهAPA تنظیم شود و در صورت مغایرت با روش مذکور مقالات پذیرفته نخواهند شد.

منابع فارسی به‌کار رفته باید در بخش منابع لاتین ترجمه شوند و عبارت(Text in Persian)داخل پرانتز نوشته شود.

منابع شماره گذاری نشوند.

منابع لاتینی که در متن مقاله به آنها ارجاع شده است حتما باید به فارسی نوشته شوند و از نوشتن اسامی و تاریخ به‌صورت لاتین خودداری شود.

نادرست (Hegel,1929)
درست(هگل، 1929)

نام نویسندگان در منابع فارسی به‌صورت کامل و در منابع لاتین به‌صورت کوتاه شده نوشته شود.

نمونه:

افشاری، زهرا و کاکاوند، سمیرا. (1398). اثر نابرابری جنسیتی بر رشد، بهره‌وری و باروری در ایران. فصلنامه علمی مطالعات اجتماعی و روان شناختی زنان. 14(2)،7-33.

Afshari, Z., & Kakavand,S,.(2017). The impact of gender inequality on growth, fertility, and labor productivity in Iran. Quarterly  Journal of Women Social and Psychological Studies, 14(2), 7-33.[Text in Persian]

 

 

کتاب با یک نویسنده

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام کتاب ایتالیک/ایرانیک.شهر:ناشر.

 

کتاب با دو نویسنده

نام خانوادگی نویسنده اول،نام نویسنده و نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده. (تاریخ). نام کتاب ایتالیک/ایرانیک.شهر:ناشر.

اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر بود اسامی به همین شکل اما با ؛ از هم جدا شوند.

فصلی از  یک کتاب

نام خانوادگی نویسنده فصل،اسم نویسنده فصل.(تاریخ).عنوان فصل.نام و نام خانوادگی نویسنده یا گردآورنده کتاب،نام کتاب به صورت ایتالیک/ایرانیک(صص فصل).شهر:ناشر.

ترجمه کتاب

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام کتاب ایتالیک/ایرانیک،(نام و نام خانوادگی مترجم). شهر: ناشر(تاریخ انتشار به زبان اصلی،سال).

شولتز، دوآن پی و شولتز، سیدنی الن. (1390). نظریه‌های شخصیت، ترجمه: یحیی سیدمحمدی ، تهران: نشر ویرایش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی،2005)

Scultz, D. P., & Scultz, S. E. (1390). Theories of  personality. Translated by:  Yahya Seyed Mohammadi, Tehran: Virayesh (Original work published 2005). [text in persian]

 

حتما تاریخ انتشار نسخه زبان اصلی کتاب ترجمه شده در بخش منابع لاتین ذکر شود.

ریتزر، جرج (1386). نظریۀ جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمۀ محسن ثلاثی، چاپ دوازدهم، تهران: علمی.

Ritzer, Gorg. (2007). Sociology theory in contemporary period, Translated by Mohse Solasi, Tehran: Elmi Publication(Original work published 1992).(Text in Persian).

 

پایان‌نامه

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ). نام رساله ایتالیک/ ایرانیک. رساله دکتری یا کارشناسی ارشد، دانشکده و دانشگاه،کشور.

مقاله-نشریه چاپی

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام مقاله. نام نشریه ایتالیک/ایرانیک،دوره(شماره)،صفحه آغازی-صفحه پایانی.

مقاله-نشریه الکترونیکی

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام مقاله. نام نشریه ایتالیک/ایرانیک، شماره(روز و ماه) دسترسی در تاریخ...

http://www. ….

مقاله همایش،سمینار

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام مقاله ایتالیک/ایرانیک. نام همایش، شهر همایش.

یک مقاله از مجموعه مقالات چاپ شده  کنفرانس

نام خانوادگی نویسنده مقاله،اسم نویسنده مقاله.(تاریخ).عنوان مقاله. نام و نام خانوادگی گردآورنده مجموعه مقالات،نام مجموعه به صورت ایتالیک/ایرانیک(صص فصل).شهر:ناشر.   

Lacey ,J. H. (1986). Pathogenesis. In I. J. Downey, J. C. Malkin (Eds),  Current approaches (pp. 241-265). Southampton, United Kingdom: Duphar.

گزارش الکترونیکی با نویسنده سازمانی

نام سازمان.(تاریخ). نام گزارش ایتالیک/ایرانیک.دسترسی به آدرس صفحه

http://www. ….

روزنامه‌های چاپی

نام خانوادگی نویسنده مقاله،اسم نویسنده .(تاریخ).عنوان مقاله. نام روزنامه ایتالیک/ایرانیک،روز و ماه.

روزنامه‌های الکترونیکی

نام خانوادگی نویسنده مقاله،اسم نویسنده .(تاریخ).عنوان مقاله. نام روزنامه ایتالیک/ایرانیک،روز و ماه. دسترسی  در روز/ماه/سال.آدرس سایت

http://www. ….

 

توضیحات تاکیدی :

.تعداد کلمات مقاله  می­ باید حدود 8.000  کلمه (با احتساب تمام بخش ­های مقاله) باشد.
▪ چنانچه مقاله‌ دارای چند نویسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات به صورت رفت و برگشت بین فصلنامه و  توسط نویسنده (مسئول) انجام می شود.
▪ کلیه نویسندگان ابتدا باید مقاله خود را در سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به نشانی https://tik.irandoc.ac.ir ثبت و سپس نتیجه آن را، درصورتی‌که میزان مشابهت آن زیر 15 ٪ (15 درصد) باشد، به همراه مقاله و سایر ضمایم در سامانه نشریه بارگذاری نمایند. ایمیل نشریه:s.fa.ertebatat@gmail.com 
▪ نوشتارها و مقاله ­ها باید به صورت تایپ ­شده با نرم ­افزار (2010) Word در قطع A4 به دفتر نشریه  به نشانیrcc.soore.ac.ir ارسال شود.

 تأیید نهایی نوشتارها برای چاپ در نشریه پس از نظرات داوران با هیأت تحریریه نشریه است.
▪ صحت نوشتارهای علمی با نویسنده/ نویسندگان است.
▪ چاپ نوشتارهای نشریه رهپویه ارتباطات و فرهنگ دانشکده ارتباطات و فرهنگ دانشگاه سوره بدون ذکر مأخذ در نشریه ­های دیگر ممنوع است.

 با تشکر - دفتر نشریه مطالعات راهبردی ارتباطات 

پاییز 1402

فایل قابل دسترس شیوه نامه راهنمای نویسندگان