اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد حسین ساعی

علوم ارتباطات رئیس دانشگاه سوره و استادیار گروه ارتباطات دانشگاه صدا و سیما. تهران. ایران

saeiirbu.ac.ir
saei@irbu.ac.ir
0000-0003-3337-065X

سردبیر

دکتر باقر ساروخانی

جامعه شناسی ، ارتباطات دکتری تخصصی جامعه شناسی، استاد تمام بازنشست گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران و استاد تمام گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره .تهران. ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/sarokhani/?lang=fa-ir www.soore.ac.ir/Faculty/Details/sarokhani
bagher.sarookhanisoore.ac.ir
0009-0007-4684-3221

h-index: 1  

دبیر اجرایی

مریم فخری

جامعه شناسی - فرهنگی دکتری جامعه شناسی فرهنگی. گروه ارتباطات. دانشکده فرهنگ و ارتباطات.دانشگاه سوره.تهران. ایران

maryamfakhrigmail.com

اعضای هیات تحریریه

باقر ساروخانی

جامعه شناسی ، ارتباطات دکتری تخصصی جامعه شناسی، استاد تمام بازنشست گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران و استاد تمام گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره .تهران. ایران

www.soore.ac.ir/Faculty/Details/sarokhani
bagher.sarookhanisoore.ac.ir
0009-0007-4684-3221

محمد میرزایی

جمعیت شناسی دکتری تخصصی جمعیت شناسی، استاد تمام بازنشست گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.تهران. ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mmirzaie
mmirzaieut.ac.ir

حسین بهروان

جامعه شناسی استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

behravanum.ac.ir

h-index: ۲  

حبیب الله احمدی

جامعه شناسی استاد تمام گروه علوم اجتماعی ، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. ایران

hahmadirose.ac.ir

محمود شارع پور

جامعه شناسی استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه مازندران.واحد بابلسر

rcc.soore.ac.ir
sharepouryahoo.com

محسن نیازی

جامعه شناسی استاد تمام دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان. ایران

niazikashanu.ac.ir

سید اسماعیل هاشمی

روانشناسی- روانشناسی سازمانها استاد تمام. گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران

esmaeilscu.ac.ir

h-index: 2  

سیروس احمدی

جامعه شناسی استاد تمام.گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه یاسوج. ایران

sahmadiyu.ac.ir

کرامت الله راسخ

جامعه شناسی دانشیار رشته جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

krasekhgmail.com

داود نعمتی انارکی

علوم ارتباطات دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه صداوسیما

dna585gmail.com

عباس اسدی

ارتباطات. روزنامه نگاری دانشیار گروه روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبائی. تهران.ایران

assadiabbas1gmail.com

امیدعلی مسعودی

ارتباطات دانشیار گروه ارتباطات دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره. تهران. ایران

masoudisoore.ac.ir

اردشیر زابلی زاده

ارتباطات دانشیار دانشگاه صدا و سیما

azmmf9432gmail.com

جعفر حسین پور

ارتباطات  دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علوم انتظامی امین و دانشکده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره. تهران. ایران

j.sadat95gmail.com

سیاوش صلواتیان

مدیریت رسانه دانشیار گروه مدیریت رسانه دانشگاه صداو سیما . تهران . ایران

salavatianiribu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

یحیی کمالی پور

ارتباطات و رسانه رئیس موسس انجمن جهانی ارتباطات
مدیر موسس، شبکه مجلات رسانه ای جهانی.دانشگاه ایالتی A&T کارولینای شمالی

kamalipouryahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

شهلا کاظمی پور ثابت

جامعه شناسی. جمعیت شناسی دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

skhazemipourut.ac.ir

h-index: ۷  

یوسف خجیر

ارتباطات استادیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره. تهران. ایران

khojirsoore.ac.ir