اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی ستون قائم خیمه دانش و انتشار فرآورده های آن است. بعضی از این اصول چنین اند:

-نظارت و کنترل اصالت هویتی نویسنده و یا نویسندگان مقاله.

-انتقال و اشاعه ضوابط پذیرش مقاله ها.

-عدم دخالت در داوری مقاله ها.

-کنترل همپوشانی مقاله های ارسال شده.

-کنترل برداشت های مقاله از کارهای دیگران(انچه در اصطلاح کپی، پیست خوانده می شود).

-رعایت نظم و ترتیب مقالات بر اساس ارتباط مقاله با عنوان مجله.

-اجماع داوران در پذیرش آن و میزان اصلاحات و رعایت موازین انتشار.

-ارائه فرصت برابر به همه اصحاب دانش در انتشار آثار آنان با رعایت بی طرفی و انصاف علمی.