پیام سردبیر

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 6-6


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، تیر 1401، صفحه 6-6

باقر ساروخانی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 2، مهر 1401، صفحه 6-6


تحلیل جامعه‌شناختی عدالت توزیعی فرهنگ تحقیقی در شهر اراک 1399

دوره 1، شماره 1، آذر 1400، صفحه 79-96

10.22034/rcc.2021.248930

باقر ساروخانی؛ منصور وثوقی؛ مهدی مبارکی