بررسی رابطه سطح سواد رسانه‌ای با تفکر انتقادی و مهارت‌های اجتماعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور.

10.22034/rcc.2022.251324

چکیده

در عصر حاضر که هجوم اطلاعات و پیام‏های مختلف ابعاد مختلف زندگی افراد را متأثر ساخته است؛ سواد رسانه‌ای به‌عنوان یک نیاز اجتماعی در دوران جوانی محسوب می‏شود. هدف از انجام این مقاله، بررسی رابطه سطح سواد رسانه با تفکر انتقادی و مهارت‌های اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی است. این مقاله، با روش پیمایش میدانی و از نوع کمی است و از حیث هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. برای جمع‌آوری اطلاعات، از سه پرسشنامه استاندارد سواد رسانه‌ای فلسفی (1393)، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﺭیتکس (2005) و پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی ماتسون و همکاران (1983) استفاده‌شده است. نمونه‌گیری به شکل در دسترس و از طریق انتشار لینک پاسخگویی به پرسشنامه­ها در فضای مجازی انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان داد سواد رسانه‌ای با تفکر انتقادی و مهارت‌های اجتماعی رابطه معنادار داشته و مؤلفه‌های آن قابلیت تبیین متغیرهای فوق را دارند. همچنین در میزان سواد رسانه،‌ تفکر انتقادی و مهارت اجتماعی تفاوتی در دانشجویان زن و مرد وجود نداشت. با توجه به تفاوت سواد رسانه‌ای در بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پیشنهاد گردید جهت تقویت مهارت‌های اجتماعی و تفکر انتقادی دانشجویان، کارگاه‌های آموزش سواد رسانه‌ جهت ارتقا تفکر نقادانه و مهارت‏های اجتماعی برگزار گردد.

کلیدواژه‌ها