فهرست داوران نشریه مطالعات راهبردی ارتباطات( سال 1400)

ردیف  نام  نام خانوادگی  زمینه تخصصی و مورد علاقه  سمت / سازمان استان / شهر
لینک  ورود به پایلونز
1 شهلا کاظمی پور ثابت جمعیت شناسی / زنان / خانواده هیئت علمی-جامعه شناسی تهران  
2 باقر ساروخانی روش تحقیق/ ارتباطات/ جامعه شناسی هیئت علمی-جامعه شناسی تهران  
3 عباس اسدی روزنامه نگاری/ ارتباطات هیئت علمی-ارتباطات تهران  
4 غلامرضا آذری ارتباطات هیئت علمی- ارتباطات تهران  
5 داود صفایی ارتباطات هیئت علمی - ارتباطات تهران  
6 امیدعلی مسعودی ارتباطات هیئت علمی - ارتباطات تهران  
7 یوسف خجیر ارتباطات هیئت علمی- ارتباطات تهران  
8 عالیه شکربیگی جامعه شناسی هیئت علمی - جامعه شناسی تهران  
9 مریم توسکی یارمحمدی جامعه شناسی هیئت علمی - جامعه شناسی اراک  
10 محمدعلی طالبی جامعه شناسی فرهنگی استادیار- بیرجند

https://publons.com/researcher/4863679/mohamadali-talebi/

11 حسن بشیر ارتباطات استاد تهران