اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز  

چشم انداز  نشریه مطالعات راهبردی ارتباطات در ایجاد دو ظرفیت پیگیری و تامین می شود: اول  ایجاد ظرفیت ارتباطی به نوعی تعاملی میان اندیشمندان حوزه علم ارتباطات با دیگر متفکرین علوم مرتبط در اقصا نقاط کشور و ایجاد محیط فکری تبادلی در میان پژوهشگران ملی و بین المللی و دوم معرفی و بسط اندیشه ها و دستاوردهای علمی – کاربردی دانش ارتباطات در سطح ملیِ، منطقه و بین الملل.

با عنایت به اینکه دانش ارتباطات اجتماعی ؛ یک دانش جوان است و در عصر کنونی از جایگاه حساس و متمایزی  برخوردار است، ضرورت چشم انداز فوق الذکر با چیدمان و طراحی تیم تحریریه 15 نفری متشکل از گروه علمی جامعه شناسی، روانشناسی سازمانی و ارتباطات، با داشتن اهداف زیر مورد پیگیری قرار می گیرد:  

ارائه راهبردهای ارتباطات

شناسایی الگوهای رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در اشکال متعدد و متنوع ارتباطی و تحلیل آن

دوجهانی شدن و استحاله ارتباطات

شناسایی فرصت ها و قوتهای ارتباطات در عصر جامعه سکویی

رسانه و چالش ها و تنگناهای تولید محتوا

مساله یابی و مساله شناسی حوزه ارتباطات انسانی واقعی و مجازی

آینده نگری سیاستی در نظام ارتباطات اجتماعی و احصاء شاخص های تعیین کننده موثر در تقویت فرهنگ اسلامی ایرانی

ارائه پیشنهادها و راهبرد مناسب به منظور کارکرد بهینه ارتباطات در اشکال جدید آن

شناسایی و مساله یابی و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارائه نقش رسانه ها در حل مسایل اجتماعی

ارائه راهکارهای علمی و اجرایی در برنامه ریزی جهت گفتمان سازی در فهم دقیق تر ارتباطات فضای مجازی

ارائه ایده و نظرات گفتمان ساز در جهت ارتقاء سطح برنامه ریزی کشور در حوزه ارتباطات

آسیب شناسی تاثیرات فضای رسانه ای بر تحولات راهبردی بر خانواده

 

سردبیر نشریه به منظور انتشار آثار پژوهشگران ایران اسلامی با محتوای اهداف فوق، از پژوهشگران دعوت به عمل می آورد تا مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای بررسی و انتشار به این نشریه ارسال نمایند.