فرایند پذیرش مقالات

1-دریافت مقاله و اعلام وصول آن به نویسنده مسئول.

2-نخستین ارزیابی توسط سردبیر و مدیر اجرایی تخصصی(حداکثر به مدت 7 الی 10 روز)

3-اعلام تایید مقاله/ مردود به نویسنده مسئول.

4-ارسال مقاله به دو دارو در صورت اعلام پذیرش مقاله توسط سردبیر.( در بازه زمانی 60 الی 90 روز از ارسال اولیه تا اصلاح نهایی به صورت رفت و برگشتی بین نویسنده و داوران)

5-ارسال به داور سوم در صورت بروز اختلاف نظری بین دو داور.(بازه زمانی حداکثر 40 روز)

6-ارسال نظرات داور سوم به نویسنده و اعطای زمان بندی و اخذ اصلاحات در حدااکثر 30 روز)

7-با اخذ نظر مساعد داوران از تغییرات مدنظر در مقاله توسط نویسنده، مقاله مورد پذیرش نهایی قرار می گیرد.

8-در هنگام پذیرش نهایی و اعلام آن به نویسنده مسئول، مشخص می شود مقاله در کدام شماره جای خواهد گرفت.

9- قرار گرفتن مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات آماده انتشار

  10- انتشار مقاله. (تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می شوند، تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تاییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می شود).