درباره نشریه

نشریه مطالعات راهبردی ارتباطات که متعلق به دانشگاه سوره می باشد در سال 1400 مجوز فعالیت علمی خود را با شروع مقدماتی به نام مروری اخذ نمود. این نشریه اولین شماره مروری خود را در فصل پاییز با تعداد 8 مقاله به  مرحله  چاپ رسانید.  فصلنامه مذکور در حال حاضر در دومین مرحله از فعالیت علمی خود قرار داشته و به حول و قوه الهی فصل زمستان را با جهد و تلاش، به هدف نهایی خود نزدیک می سازد.