اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 83
تعداد پذیرش 30
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 24
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 19

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 37
تعداد مشاهده مقاله 44604
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 25803
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 45 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 93 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 63 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 66 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 59 روز
درصد پذیرش 36 %