اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 136
تعداد پذیرش 52
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 36
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 28

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 59
تعداد مشاهده مقاله 68415
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 38776
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 37 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 108 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 54 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 39 روز
درصد پذیرش 38 %