اخبار و اعلانات

همکاری علمی "مطالعات راهبردی ارتباطات" با "انجمن جامعه شناسی ایران"

این فصلنامه به منظور ایجاد "تبادلات علمی و پژوهشی" و "جهت بهره برداری از ظرفیت های پنهان علمی در گستره ی ایران اسلامی و تقویت و حمایت آن"، در قالب تفاهم نامه علمی مشترک «به شماره 402-401 د مورخ 1401/08/04 » با "انجمن جامعه شناسی ایران"، همکاری "علمی" می نماید.  

مطالعه بیشتر