فهرست داوران نشریه مطالعات راهبردی ارتباطات ( سال 1401)

ردیف نام نام خانوادگی زمینه تخصصی و مورد علاقه سمت / سازمان استان / شهر لینک ورود به پاپلونز
1 شهلا کاظمی پور ثابت جمعیت شناسی/زنان و خانواده هیئت علمی-جامعه شناسی تهران  
2 مرضیه رونقی خانواده/ فضای مجازی هیئت علمی-جامعه شناسی اصفهان  
3 علیرضا قربانی فضای مجازی/ خانواده / سرمایه اجتماعی هیئت علمی-جامعه شناسی تهران  
4 باقر ساروخانی روش تحقیق/ خانواده/ ارتباطات هیئت علمی-جامعه شناسی تهران  
5 مریم یارمحمدی توسکی مسائل اجتماعی/ خانواده هیئت علمی- جامعه شناسی اراک  
6 محمدعلی طالبی فضای مجازی /مسائل اجتماعی هیئت علمی-جامعه شناسی بیرجند

https://publons.com/researcher/4863679/mohamadali-talebi

7 حمید مسعودی مسائل اجتماعی/ فضای مجازی هیئت علمی - جامعه شناسی بیرجند  
8 ولی بهرامی جامعه شناسی پژوهشگر-جامعه شناسی اراک  
9 امیدعلی مسعودی ارتباطات هیئت علمی- ارتباطات تهران

https://publons.com/researcher/4518535/hamid-masoud

10 یوسف خجیر فضای مجازی / رسانه هیئت علمی- ارتباطات تهران  
11 پروین سوادیان مسائل اجتماعی هیئت علمی-جامعه شناسی گرمسار  
12 محمدمهدی لبیبی خانواده / زنان هیئت علمی-جامعه شناسی تهران  
13 آمنه بختیاری مطالعات فرهنگی پژوهشگرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- جامعه شناسی تهران  
14 بهاره نصیری فضای مجازی / رسانه هیئت علمی- ارتباطات تهران  
15
محمدحسین
ناظمی اشنی
فرهنگ و فلسفه
هیئت علمی-معارف اسلامی
اصفهان