نمودهای مصرف‌گرایی تمایزطلبانه و نمایشی در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مسایل اجتماعی

2 گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی؛ دانشگاه بیرجند؛ شهر بیرجند، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

10.22034/rcc.2022.253275

چکیده

در جامعه نوین به مدد استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و به ویژه اینستاگرام، سبک جدیدی از مصرف و مانورمصرف شکل گرفته است؛ به تبع آن، افراد نیز با حضور در این فضاها نوع جدیدی از مصرف تمایز طلبانه را به رخ می‌کشند. پژوهش حاضر با هدف ارائۀ یک سنخ‌شناسی از مصرف‌گرایی در شبکه مجازی اینستاگرام انجام شده است.
این پژوهش با استفاده از روش کیفی و نتنوگرافی صورت گرفته و داده‌ها با استفاده از تحلیل تماتیک، تجزیه و تحلیل شده‌اند. در این پژوهش سعی شده به تحلیل محتوای پست‌های پربازدید ده صفحه با تعداد دنبال کننده بالا، پرداخته شود؛ بنابراین در ابتدا فهرستی از هشتگ‌های مرتبط تهیه و سپس با جستجو در اینستاگرام، صفحات با تعدادنبال کننده بالا بصورت هدفمند انتخاب شده و در ادامه پست‌های پربازدید بصورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به تحلیل محتوای کیفی پست‌های انتخاب شده در صفحات مورد بررسی، می‌توان بازنمایی مصرف را در سه مقوله و سنخ دسته‌بندی نمود: الف) جلال‌طلب‌ها (نمایشگران ابهت و ثروت، خلاقیت و تلفیق خلاقیت و ثروت‌اند)، ب) جمال‌طلب‌ها (نمایشگران جذابیت و دلربایی، پروژه‌محوری بدن و بازآفرینی آن و تلفیق سیلقه و ثروت‌اند.)، ج) لذت‌خواهان (نمایشگران هیجان، سبک زندگی ماجراجویانه و نمایش‌گران لذت‌اند.).

کلیدواژه‌ها