الگوی مطلوب اثرگذاری رسانه‌های جمعی بر توسعه صنعت نفت ‌و گاز در استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فرهنگ وارتباطات، دانشگاه سوره، تهران ایران

2 ارتباطات، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران

10.22034/rcc.2023.1971324.1038

چکیده

رسانه‌ها به عنوان ابزارهای مهم برقراری ارتباط و تبلیغات اهمیت ویژه‌ای دارند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد استفاده از رسانه‌ها در تحقق توسعه نقش کلیدی ایفا می‌کند. صنعت نفت و گاز در ایران، به عنوان یک بخش استراتژیک به لحاظ اقتصادی فعال است، و رسانه‌ها می‌توانند برای تسریع و تسهیل روند توسعه در خدمت این صنعت باشند. هدف از این پژوهش یافتن الگوی مطلوب اثرگذاری رسانه‌های جمعی برای توسعه صنعت نفت ‌و گاز در استان بوشهر است. روش تحقیق گراندد تئوری و مشارکت‌کنندگان پژوهش 3 گروه از صاحب‌نظران رسانه‌ و روابط عمومی شامل 16 تن از خبرگان رسانه و صنعت هستند. داده‌ها با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته حاصل شد و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی الگوی مطلوب موردنظر ارائه شده است. در این الگو شرایط زمینه‌ای (30 درصد) مانند آموزش و برنامه‌ریزی و قدرت مدیریت روابط عمومی و موجبات علّی (24 درصد) شامل نگاه جهانی بر اساس منافع ملّی، بهره‌گیری از قدرت رسانه و داشتن پیوست رسانه‌ای طرح‌ها بالاترین نقش را دارند و با توجه به نقش بسیار کم عوامل مداخله‌گر (2 درصد) مانند معضلات زیر بنایی در منطقه و مقاومت در برابر توسعه بدون وجود عوامل کنترل‌کننده رسانه‌ها می‌توان رویکرد تحول‌گرایانه را با 11 درصد تاثیر برای همگرایی رسانه و صنعت نفت ترسیم کرد که در آن پاسخگویی مسئولانه، مدیریت صحیح ارتباط با رسانه‌، مرجعیت در مسائل جامعه پیرامون صنعت و افزایش سواد رسانه‌ای مدیران ضرورت می‌یابد. اجرای الگوی به دست آمده در این تحقیق می‌تواند نتایج مثبت مانند جلب بازار هدف برای صنعت نفت با توجه به تحریم اقتصادی ایران، تعالی سازمانی و توسعه پایدار را در پی داشته باشد و در صورت نادیده گرفتن آن شاهد پیامدهای منفی مانند اختلال در روند توسعه، تقابل صنعت با جامعه محلی و نهایتاً ورشکستگی صنعت نفت و تغییر کارکرد رسانه‌ها خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها