تحلیلی بر شیوه همسرگزینی با تأکید بر روند تحول معیارهای گزینش همسر (مطالعه موردی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس خواهران فاطمه زهرا س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان اصفهان

10.22034/rcc.2023.1971676.1039

چکیده

با توجه به اهمیت نهاد خانواده، ازدواج به عنوان امری که بنیان‌های تشکیل این نهاد را فراهم می‌سازد، اهمیتی همپای آن دارد، لذا سلامت خانواده در وهله اول در گرو سلامت ازدواج، معیارها و الگوهای حاکم بر نحوه تصمیم‌گیری در مورد این امر مهم است.پژوهش حاضر در تلاش برای یافتن معیارهایی است که دانشجو معلمان بر آن اساس زندگی خود را شکل داده یا خواهند داد.روش پژوهش به فراخور موضوع و شیوه انجام از نوع کمی،مقطعی و پیمایش می‌باشد و به لحاظ نوع تحقیق، همبستگی محسوب می‌گردد.جامعه آماری کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه زهرا می باشند که نمونه ای معادل 240 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد.شیوه جمع‌آوری اطلاعات مبتنب بر پرسشنامه محقق ساخته است که با بهره‌گیری از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.مبانی نظری در این نوشتار مرتبط است با نظریه‌هایی از جمله روابط فردی آنجلیس، مثلث عشق استرنبرگ، مجاورت والر، نیازهای مکمل وینچ، تعادل هایدر و تبادل اجتماعی هومنز. نتایج حاصله از تحقیق نشان می‌دهد که معیارهای فرهنگی-اجتماعی، تحصیلات، ملاک‌های ظاهری در بین پاسخگویان شهری و روستایی و نیز سال اول و چهارم تفاوت معناداری دارند به این معنا که توجه به این ملاک‌ها در بین دانشجویانی که در محیط‌های شهری بودند با اهمیت‌تر از دانشجو معلمان روستایی می‌باشد وحال آن‌که ملاک مذهب برای همه افراد مورد بررسی مهم بوده و تفاوتی را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات