ارائه الگوی مدیریت بازاریابی فرهنگی با رویکرد شبکه های ارتباطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا رشته مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحداصفهان(خوراسگان)،اصفهان، ایران.

2 دانشیار رشته جامعه شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان، ایران.

3 استادیار رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان، ایران.

چکیده

امروزه مباحث فرهنگی در حیطه های مختلفی بررسی شده است. یکی از این مباحث در ارتباط با مدیریت بازاریابی فرهنگی می باشد که با توجه به بافت فرهنگی کشور از اهمیت بالایی نیز برخوردار می باشد. هدف اصلی پژوهش بررسی شاخص های مدیریت بازاریابی فرهنگی است. پژوهش حاضر از نوع روش، روش تحقیق آمیخته است. روش پژوهش ترکیبی از نوع طرح متوالی – اکتشافی است. جامعه پژوهشی شامل کارشناسان و متخصصان بازاریابی، مدیران فرهنگی وکسانی که در زمینه تولید،توزیع و فروش محصولات فرهنگی در ایران است. در این تحقیق محقق پس از بررسی میدانی و کتابخانه ای از طریق پرسشنامه شامل 22 سوال به تجزیه و تحلیل اهداف پرداخته است. روش تحلیل داده ها ازطریق تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smart PLS استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که تقویت بخش خصوصی، مدیریت بهینه بازار، برنامه ریزی و سازماندهی، محصولات تولیدی از مهم ترین عوامل علی موثر می باشد و استراتژی های مدیریت بازاریابی فرهنگی نیز در قالب دیدگاه تخصصی، شناخت ابعاد بازاریابی فرهنگی، نگرش آکادمیک به بازاریابی فرهنگی، توانمند سازی، تعاملات بین المللی به منظور مدیریت هر چه بهتر بازاریابی فرهنگی در این تحقیق شناسایی شده است.نتیجه تحقیق نشان داد که مدیریت بازاریابی فرهنگی با بررسی 4 استراتژی مناسب جهت افزایش مشتریان و مخاطبان کافی برای محصولات و خدمات گوناگون تولید شده فرهنگی می تواند تاثیر بیشتر و ملموس تری برجامعه هدف(کشور ایران) داشته باشد. ضمن اینکه شناخت بازار تقاضا برای محصولات و خدمات فرهنگی می بایستی مورد توجه مدیران قرار بگیرد و در نهایت مدیران فرهنگی همیشه آمادگی رویارویی باهرگونه تقاضایی را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 19 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 11 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1402