بازخوانی هویت مجازی جوانان شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد جهرم

10.22034/rcc.2024.2018322.1087

چکیده

هویت اجتماعی خصیصه انسان‌ به‌مثابه موجودی اجتماعی است. هویت اجتماعی بیش از هر گروهی برای نوجوانان و جوانان با توجه به پیشرفت‌های چند دهه‌ی اخیر در زمینه‌ی فناوری الکترونیک، صنعت کامپیوتر و به‌خصوص ارتباط مجازی اهمیت دارد. نوجوانان و جوانان ایرانی نیز در معرض این تحول قرار دارند، لیکن در فضای اجتماعی متفاوت از بسیاری از کشورهای دنیا. هویت برای آن‌ها در این محیط از اهمیت خاص برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر هویت مجازی جوانان شهر شیراز است. روش تحقیق پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و برحسب شـیوه گـردآوری داده‌هـا توصـیفی از نـوع همبسـتگی اسـت. جامعه آماری این پژوهش شامل افرادی که در سن ۱۵ تا ۲۵ سال (در شهر شیراز) شامل می‌شود. با توجه به آمارنامه شهر شیراز در سال ۱۳۹۸ جمعیت شهر شیراز ۱۶۳۲۰۹۸ نفر می‌باشد که ۱۷ درصد از این جمعیت گروه جوانان تشکیل می‌دهد که بعد از محاسبه تعداد جمعیت جوانان شهر شیراز برابر ۲۷۷۴۵۷ نفر گروه جوانان تشکیل می‌دهد؛ که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد نمونه ۳۸۴ نفر می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هویت مجازی جوانان شهر شیراز تحت تأثیر جنسیت، سن، پایگاه اجتماعی، گرایش به دین، آگاهی سیاسی و میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی قرار دارد. نتیجه نهایی پژوهش نشان می‌دهد که عناصر تأثیرگذار و منابع هویت ساز بر هویت جوانان در دنیای معاصر از نسل‌های پیش متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات