بررسی کارکرد ارتباطی کتاب های دانش آموزان – بررسی کار گروهی در محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کارآفرینی، دانشگاه ایلام.

2 دانشیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام

10.22034/rcc.2024.1986371.1050

چکیده

دوره ابتدایی نخستین گام آموزش رسمی به شمار می‌آید و شخصیت کودک نیز در این دوران پایا می‌شود؛ از این رو لازم است در کلیه دروس آموزش ابتدایی در تدوین محتوا و شیوه آموزش نهایت دقت را بکار گرفت. این پژوهش با هدف بررسی نمادهای فرهنگ کارگروهی و فرهنگ همکاری در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی و با بهره‌گیری از روش شناسی تحلیل محتوی به انجام رسیده است. تکالیف، تصاویر و متن درس به‌عنوان واحدهای تحلیل مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. روایی ابزار گردآوری داده‌ها (فهرست وارسی) به تایید تعداد پنج نفر از کارشناسان متخصص برنامه‌ریزی آموزشی رسید. مقدار همبستگی میان دو نوبت رمزگذاری نیز 82/ محاسبه گردید که نشان از پایایی قابل‌قبول ابزار اندازه‌گیری داشت. نتایج نشان داد که درمجموع سهم توجه به دو مقوله فرهنگ همکاری و فرهنگ کار گروهی کمتر از دو درصد از کل محتوی کتاب‌های درسی دوره ابتدایی بوده که به نظر می‌رسد بسیار کم و ناچیز است. مقایسه بخش‌های سه‌گانه متن، تصویر و تکلیف نیز نشان داد که در بخش تکالیف بیش از دو بخش دیگر به این دو مؤلفه توجه شده است. بنابراین نظر به اهمیت داشتن فرهنگ همکاری و فرهنگ کار گروهی برای انجام فعالیت‌های تعاونی، بازنگری در محتوای کتاب-های درسی دوره ابتدایی برای پرداختن بیشتر به مقوله‌های فرهنگ همکاری و فرهنگ کارگروهی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات