نقش فناوری‌های نوین ارتباطی در ازخودبیگانگی فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی شاغل در مرکز طرح و برنامه سازمان صدا و سیما

10.22034/rcc.2024.2008120.1068

چکیده

امروزه توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و توجه کاربران به استفاده از این فناوری‌ها به دلیل طبیعت غیر بومی بودن این تکنولوژی‌های جدید، نوعی رسوخ فرهنگ‌های بیگانه را که گاهاً تضاد ماهوی با فرهنگ بومی کاربران دارد را شاهد هستیم. این رویارویی فرهنگ به مرور زمان در کاربران فعال در این فضا نوعی تغییر در نگرش و در ادامه در رفتار آنان ایجاد می‌کند و به نوعی از فرهنگ بومی خود فاصله می‌گیرند، از خود بیگانگی فرهنگی زمینه ساز پذیرش عناصر فرهنگ بیگانه ونادیده انگاشتن عناصر فرهنگ بومی است؛ لذا در پژوهش حاضر به موضوع « نقش فناوری‌های نوین ارتباطی در از خود بیگانگی فرهنگی دانشجویان» پرداخته شده است. این پژوهش با روش پیمایشی وتکنیک پرسشنامه اجرا شده است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده‌های ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و تهران در سال 1399 می‌باشد. با توجه به بالا بودن جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 269 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت سنجش پایایی ابزار پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده که مقدار محاسبه شده0.91 می‌باشد. نتایج به دست آمده فرضیه اصلی را تایید می‌کند و حاکی از آن است که بین آشنایی و استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی در از خودبیگانگی فرهنگی دانشجویان رابطه وجود دارد. همچنین سایر نتایج نشان داد بین نقش‌های خبری، آموزشی، هدایت و راهنمایی، تفریحی و سرگرمی، تبلیغی، همبستگی اجتماعی و نظارت اجتماعی محتواهای انتشار یافته در از خود بیگانگی فرهنگی دانشجویان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات