بررسی تطبیقی بازتاب خبری جنگ روسیه و اوکراین در شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران و بی بی سی فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 --

2 دانشکده پزشکی- مدیر گروه معارف-دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10.22034/rcc.2024.2016646.1082

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تطبیقی نحوه بازتاب خبری جنگ روسیه و اوکراین در دو شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران و بی‌بی‌سی فارسی صورت گرفته است. این تحقیق از روش تحلیل محتوا و با بهره‌گیری از نظریه برجسته‌سازی و چارچوب سازی انجام‌شده است. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند تمام شمارشی در بازه زمانی یک ماه ابتدایی جنگ 24 فوریه تا 24 مارس 2022 می‌باشد. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌وسیله برگه‌های کدگذاری و مطابق شیوه‌نامه کدگذاری، داده‌ها جمع‌آوری‌شده، کدگذاری می‌شوند و پس از استخراج کدها، داده‌ها از طریق نرم‌افزار spss به‌وسیله آزمون کای اسکویر مورد پردازش قرار می‌گیرند. طبق یافته‌های توصیفی از 264 خبر بررسی‌شده 64.4 درصد از اخبار مربوط به بی‌بی‌سی فارسی و 35.6 درصد مربوط به شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران است که نشان‌دهنده فراوانی بیشتر شبکه بی‌بی‌سی فارسی در پرداختن به اخبار مربوط به روسیه و اوکراین می‌باشد. بر اساس یافته‌های پژوهش تفاوت معناداری در کارکرد اخبار در بین دو شبکه وجود دارد. 47.1 درصد از اخبار موردبررسی در شبکه بی‌بی‌سی فارسی کارکرد تبلیغی-تهییجی و تنها 27.6 درصد کارکرد اطلاع‌رسانی دارند و در شبکه خبر 73.4 درصد اخبار کارکرد اطلاع‌رسانی و 6.4 درصد کارکرد تبلیغی-تهییجی دارند. همچنین تفاوت معناداری در منبع تولید خبر در دو شبکه است؛ 78.8 درصد از اخبار تولیدشده در شبکه بی‌بی‌سی فارسی تولید اختصاصی شبکه و52.1 درصد در شبکه خبر تولید اختصاصی شبکه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات