چشم‌انداز دین‌داری در سایه وابستگی به اینترنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 کارشناس شورای عالی آموزش و پرورش

10.22034/rcc.2024.2018595.1090

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسه دین‌داری در دو گروه وابسته و غیروابسته به اینترنت در سال 1398 است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی، روش آن؛ مقایسه‌ای، تکنیک آن؛ پیمایش و ابزار اندازه‌گیری؛ پرسشنامه است. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان دورۀ دوم متوسطه شهر تهران و حجم نمونه را طبق جدول مورگان 384 نفر تشکیل داده اند که به شیوۀ خوشه‌ای (چند مرحله‌ای) انتخاب شده‌اند. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های برگرفته از 360 پرسشنامه تکمیل شده، نشان داد بهترین وضعیت را بُعد اعتقادی از ابعاد دین‌داری با میانگین 93/3 داشته، بُعد عاطفی با میانگین 89/3 و بُعد پیامدی با میانگین 72/3 در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. پایین‌ترین میانگین را بُعد مناسکی با میانگین 69/2 داشته است. دین‌داری در جمیع ابعاد، 38/3 بوده که بالاتر از متوسط و در حدّ مطلوبی است. نتایج در زمینه پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش نشان دادکه در بُعد عاطفی و بُعد مناسکی و درکل وضعیت دین‌داری، تفاوت میانگین‌ها در دو گروه وابسته و غیروابسته به اینترنت در سطح اطمینان 95 درصد، معنی‌دار است. بدین ترتیب که، در گروه غیر وابسته به اینترنت، به ترتیب: بُعد عاطفی با میانگین 97/3 ، بُعد مناسکی با میانگین 77/2 و دین‌داری با میانگین 43/3 از گروه وابسته به اینترنت، با میانگین‌های 69/3 (در بُعد عاطفی) ، 48/2(در بُعد مناسکی) و 28/3(در کل دین‌داری با جمیع ابعاد) بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات