بررسی میزان سواد رسانه ای و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن در بین کارکنان خبرگزاری شبستان در سه استان خراسان شمالی / جنوبی و رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نورتهران ایران

2 خبرنگار خبرگزاری شبستان

10.22034/rcc.2023.2010900.1069

چکیده

در جهانی که با رسانهها احاطه شده بحث سواد رسانهای چه برای عموم مردم و چه برای اصحاب رسانه یک ضرورت اجتنابپذیر است. دراینبین، خبرگزاری شبستان به واسطه گستردگی در ابعاد ملی و منطقه‏ای و فعالیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد دینی مورد توجه خاص قرار گرفته است. این مقاله باهدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سواد رسانهای در بین کارکنان خبرگزاری شبستان مورد مطالعه: اصحاب رسانه در استان‏های (خراسان شمالی، جنوبی و رضوی) به روش آمیخته انجام شده است. در بخش کمی از پرسشنامه سواد رسانهای به صورت تمام شماری خبرنگاران و مدیران خبر در سه استان مذکور با استفاده از پرسشنامه سواد رسانهای تامن (1995) و در بخش کیفی طی مصاحبه عمیقی که با صاحبنظران در حوزه خبرنگاری انجام شد (14 نفر از خبرنگاران و فعالان در حوزه خبری) تعداد 114 مفهوم استخراج شده است. نتایج نشان داد: خبرنگاران با سواد رسانهای بالا، در برابر اخبار رسانهها، تحت تأثیر کمتری قرار میگیرند زیرا خبرها را بهخوبی شناسایی میکنند و به تحلیل اخبار میپردازند و اخباری را تهیه میکنند که بهمراتب تأثیرگذارتر است. تأکید بر آموزش مداوم خبرنگاران، آموزش سواد رسانهای برای عموم جامعه و جلوگیری از نشر اخبار کذب برخی از پیشنهادهای مستخرج از این پژوهش هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات