دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، دی 1402 
هوش مصنوعی و ارائه الگوی بهینه مدیریت پخش سیما

صفحه 55-69

10.22034/rcc.2023.2011162.1071

علی رضا توحیدی؛ داود نعمتی انارکی؛ علی اکبر فرهنگی