هوش مصنوعی و ارائه الگوی بهینه مدیریت پخش سیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه ژورنالیسم و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران .استاد مدعو گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. نویسنده مسئول

3 استاد گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/rcc.2023.2011162.1071

چکیده

تحولات در عرصههای مختلف رسانهای، بهویژه گسترش پرشتاب هوش مصنوعی مدیریت پخش تلویزیون را در وضعیت چالشبرانگیزی قرار داده است. هدف از تحقیق حاضر، ارائه الگوی مدیریت بهینه پخش تلویزیون، با اتکا به هوش مصنوعی است و به این پرسش پاسخ میدهد که الگوی نوین مدیریت پخش در پاسخ به تحولات نوین فنّاورانه چگونه باید باشد. روش تحقیق، با استفاده از روش دلفی و بهرهگیری از آرای 20 تن از صاحبنظران (با انتخاب هدفمند) و طی دو مرحله انجام شد و دادههای کیفی از نظر خبرگان (تا رسیدن به اشباع نظری) بهدستآمده است. در گام نخست، شیوه و مؤلفههای مدیریت بهینه پخش تلویزیون، استخراج و الگوی اولیه پیشنهاد شده و سپس از نتایج استخراجشده از پرسشنامهها، در راستای تأیید دادههای کمّی نتایج و تأیید الگوی نهایی بهره برده شد. یافتههای پژوهش نشان میدهد ابعاد الگوی مدیریت بهینه پخش تلویزیون، شامل: تنظیم هوشمند دادههای برنامه، مدیریت منابع، کاربرد سامانه همسانیاب برنامه تولیدی و آرشیوی، برنامهریزی هوشمند، پیشبینی، تخصیص بهینه منابع، تصمیمگیری هوشمند و ارزیابی هوشمند است؛ در همین راستا هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، با بهرهگیری از الگوریتمهای نظارت، یادگیری تقویتی و سامانه توصیهگر پالایش گروهی، دادهها را تنظیم مینماید؛ علاوه بر این سامانه هوشمند، انتخاب برنامهها و تناسب برنامه مجاور را شناسایی و تنظیم نموده و نحوه چینش برنامهها، شیوه قرارگیری پیدرپی برنامهها و راهبردهای توالی و تسلسل برنامه به صورت خودکار مدیریت میشود. در ارزیابی هوشمند، از تجربیات مدیران و بازخورد صریح و ضمنی مخاطب نیز بهمنظور اصلاح هوشمند جدول پخش مورداستفاده قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات