تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر تغییرات فرهنگی با تاکید بر سبک زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

10.22034/rcc.2023.2006164.1066

چکیده

امروزه شبکههای اجتماعی مروج طیف مختلفی از سبکهای زندگی هستند که گاهی گونههای آرمانی آن از منظر طراحان این شبکهها بهشدت نیز تبلیغ میشود. بدیهی است که این طیف از سبک زندگی، بسیار گستردهتر از سبک زندگیای است که انسانها در واقعیت، در قالب آن جای میگیرند و در زندگی روزمره خویش با آن مواجه میشوند. در این راستا پژوهش هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبکههای اجتماعی بر سبک زندگی دریکی از دانشگاههای کشور است. این پژوهش کاربردی با روش آمیخته متوالی کیفی-کمی انجام شده است. مرحله کیفی باهدف شناسایی مؤلفهها و شاخصهای سبک زندگی انجام شده است. مشارکتکنندگان این مرحله 15 نفر از اساتید با روش هدفمند قضاوتی (داشتن تألیفات در زمینه سبک زندگی و شبکههای مجازی) بوده است. اطلاعات این مرحله با مصاحبه نیمهساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل مضمون تجزیهوتحلیل شدند. این الگو در بخش کمی اعتبارسنجی شد و تأثیر شبکههای اجتماعی بر سبک زندگی رتبهبندی شدند. جامعه آماری این مرحله را 380 نفر از دانشجویان یکی از دانشگاههای دولتی تشکیل دادهاند. نمونهگیری با استفاده از فرمول کوکران و روش تصادفی انجام شد. دادههای این مرحله با کمک پرسشنامه گردآوری و با روش مدل معادلات ساختاری در نرمافزار پی.آل.اس تجزیهوتحلیل گردید. تأثیر شبکههای اجتماعی در سهطبقه اصلی دستهبندی شدند: باورها و اعتقادات (خداباوری، اخلاق باوری، هویت و خودباوری)، ارزشها و هنجارها (ارزشهای کاری، ارزشهای خانواده) و عوامل رفتاری و نمادها (مد، مصرف، وظایف اجتماعی، مسئولیت اجتماعی). یافتههای کمی نیز نشان داد دستهبندی انجامشده قابلتأیید است. رتبهبندی میزان تأثیرگذاری این عوامل نیز به ترتیب عبارتاند از اعتقادات و باورها، ارزشها و عوامل رفتاری. توجه به شبکههای اجتماعی میتواند به ارتقای سبک زندگی دانشجویان مساعدت کند. توجه به این موضوع در این دانشگاهها موجب بهبود سلامت روانی دانشجویان، ارتقای پویایی و نشاط در این محیطها خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات