طراحی مدل راهبردی ارتباطات اثربخش بین خانواده و مدرسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استاد تمام گروه های اموزشی جامعه شنتسی دانشگاه تهران و سوره

3 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/rcc.2023.1999956.1064

چکیده

 
ارتباطات خانواده و مدرسه یکی از اساسیترین موضوعات جهت ارتقا کیفیت آموزشوپرورش است. هدف تحقیق حاضر شناخت ابعاد و عناصر ارتباطات خانواده و مدرسه و بررسی مدلها و نظریههای مربوط به آن است تا با ترکیبی نوین، مدل متعالی ارتباطات خانواده و مدرسه را طراحی نماید. این تحقیق با روش اسنادی و با نگرشی جامعهشناختی انجام شده است. مبنای نظری این پژوهش، نظریه تلفیقی جاناتان ترنر در مورد ارتباطات اجتماعی است. یافتههای تحقیق نشان داد؛ ارتباطات خانواده و مدرسه یک فرایند اجتماعی شامل فرایندهای انگیزشی، ارتباطی و ساختاری است. فرایندی که اطلاعات و منابع مادی و نمادی ارزشمند را برای برآورده کردن نیازهای طرفین و موفقیت دانش آموزان مبادله میکند. نوع ارتباطات در دبستان بیشتر از نوع فردی و در دبیرستان بیشتر از نوع نهادی است. برای اینکه ارتباطات شکل بگیرد از فرایندهای انگیزشی نیرو میگیرد و با علامتدهی و تفسیر رفتار و علائم بین طرفین، فرایندهای ارتباطی اتفاق میافتند و از طریق فرایندهای ساختاری، این ارتباطات در طول زمان تکرار و در فضای فیزیکی سازماندهی میشوند. از طرف دیگر ویژگیهای زمینهای خانواده، مدرسه و دانشآموز بر فرایندهای ارتباطی خانواده و مدرسه تأثیر میگذارند و همه آنها تحت تأثیر ویژگیهای زمینهای اجتماع محلی، جامعه ملی و جهانی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات