دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

با استعانت از خداوند متعال،مقاله هایی که در این قسمت آمده اند، مراحل داوری و اصلاحات را مطابق فرآیند مصوب نشریه طی نموده ، و در نهایت توسط سردبیرمحترم کنترل و تایید شده اند. شماره نشر این مقاله ها حسب مصوبه تحریریه تعیین و با یاری خدای متعال منتشر خواهند شد.
ارائه الگوی مدیریت بازاریابی فرهنگی با رویکرد شبکه های ارتباطی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22034/rcc.2023.559944.1029

جهانبخش عنبریان؛ مجتبی شاهنوشی؛ سعید شریفی