دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، آذر 1401 
بازسازی معنایی فرهنگ فقر زنان سرپرست خانواده

صفحه 41-54

10.22034/rcc.2022.563633.1036

سپیده احمدی؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ مجید صفاری نیا