با استعانت از خداوند متعال،مقاله هایی که در این قسمت آمده اند، مراحل داوری و اصلاحات را مطابق فرآیند مصوب نشریه طی نموده ، و در نهایت توسط سردبیرمحترم کنترل و تایید شده اند. شماره نشر این مقاله ها حسب مصوبه تحریریه تعیین و با یاری خدای متعال منتشر خواهند شد.
پیام سردبیر

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 6-6


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، تیر 1401، صفحه 6-6

باقر ساروخانی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 2، مهر 1401، صفحه 6-6


تحلیل جامعه‌شناختی عدالت توزیعی فرهنگ تحقیقی در شهر اراک 1399

دوره 1، شماره 1، آذر 1400، صفحه 79-96

10.22034/rcc.2021.248930

باقر ساروخانی؛ منصور وثوقی؛ مهدی مبارکی